„Тотал Финанс Сервисез“ ТЕ ЕФ ЕС 1 ЕООД е една от най-бързо развиващите се компании за професионално финансово-кредитно консултиране, съдействие и договаряне на всички видове кредити в интерес и полза на клиента.  С финансови услуги се занимаваме от 2009 година, когато започнахме да помагаме на нашите клиенти да решат финансовите си проблеми, с най-подходящите за тях кредитни продукти.  Екипът на компанията е сформиран от професионалисти, за които най-важното е коректност и максимална финансова изгода за клиентите, при пълна конфиденциалност и защитеност на информацията, и лоялност към клиента.


Мисия и визия:

  • Да подсигурим уникална за българския пазар финансова услуга
  • Нашите клиенти получават отношение и разбиране във всеки един момент
  • Нашият екип изготвя персонален анализ за всеки клиент и му предлага индивидуални решения
  • Всеки клиент получава финансов съвет, коя оферта е най- подходяща за него
  • Ние започваме от там, където другите спират

Етичен кодекс на дружеството

      І.      Преамбюл

Етичният кодекс на дружеството „Тотал Финанс Сервисез“ ТЕ ЕФ ЕС 1 ЕООД (нататък само дружество) определя принципите на поведение на дружеството по отношение на неговите служители, външни съдружници и външна среда.

Освен това , той определя желаните принципи на поведение на служителите си и на трети лица, които сътрудничат с дружеството въз основа на Граждански договор за финансов консултант (нататък само външни сътрудници).

Дружеството „Тотал Финанс Сервисез“ ТЕ ЕФ ЕС 1 ЕООД при всички свои дейности съблюдава съвкупността от основни ценности и утвърдени от практиката бизнес подходи.

Дружеството осъзнава своите ангажименти към всички субекти, с които влиза в контакт: към едноличния собственик , служителите, клиентите, външните сътрудници, доставчиците , конкурентите и широката общественост.

Репутацията на дружеството и доверието на всички заинтересовани са част от най- важните предимства, с които разполага . Тяхното опазване е сред основните задачи на дружеството.

При всички свои дейности дружеството изисква от служителите и  външните сътрудници зачитането на етичните стандарти описани в настоящия кодекс.

Дружеството зачита добрия тон и правилата на икономическото съревнование.  

Счетоводното приключване на дружеството е вярно , точно и навременно.

      ІІ.    Принципи на поведение при търговските контакти.

1. Служителите и външните сътрудници , работещи в дружеството въз основа на трудов договор или Грaждански договор за финансов консултант , трябва да изпълняват работата си честно , в съответствие с правния ред на Република България.

2. Служителите и външните сътрудници на дружеството са длъжни да се ръководят от  вътрешните норми на дружеството „Тотал Финанс Сервисез“  ТЕ ЕФ ЕС 1 ЕООД.

3. Служителите и външните сътрудници трябва правилно и добросъвестно да представляват дружеството:

  • Служителите и външните сътрудници трябва да постъпват винаги така , че да не навредят на дружеството и неговото добро име.
  • Служителите и външните сътрудници трябва да пазят собствеността на дружеството и да я използват само за бизнес дейността на дружеството.
  • Служителите и външните сътрудници са длъжни да се пазят от измамническо поведение и съучастие в измамническо поведение.

4. Корупционни практики от какъвто и да е характер са недопустими. Служителите и външните сътрудници не трябва да приемат или провокират даването на каквито и да е нерегламентирани материални и нематериални облаги с оглед на извършването на дейността си за „Тотал Финанс Сервисез“ ТЕ ЕФ ЕС 1 ЕООД. Така също , те не трябва да предоставят подобни облаги на клиенти или длуги лица, които биха могли да предизвикат усещане или очакване за личен ангажимент.

5. Всяка информация , която служителите или външните сътрудници на дружеството, получат във връзка с работата си в дружеството , не може да бъде използвана за лично облагодетелстване или за други цели, освен тези , за които е била предназначена.. Това тяхно задължение продължава и след приключване на договорните правоотношения с дружеството. Техните действия трябва да бъдат съобразени с изискванията на българското законодателство и в частност със закона за защита на личните данни.. При комуникация с трети лица те трябва да подхождат с максимално внимание и да не съобщават нищо, което би могло да доведе до нарушение на този кодекс.

      ІІІ.       Принципи на поведение на търговската мрежа при работа с клиенти на дружеството и с трети лица.

1. При работа с клиенти служителите и външните сътрудници са длъжни да се държат по начин, който да е в съответствие с действащото законодателство.

2. Служителите и външните сътрудници трябва да прилагат учтив , коректен и безпристрастен подход към всички клиенти, да водят преговорите без каквито и да е предубеждения, произтичащи от лични мотиви.

3. Служителите и външните сътрудници трябва да предоставят на клиентите пълна, вярна, неизкривена и разбираема информация, свързана с предлаганите услуги на дружеството.

4. Служителите и външните сътрудници са длъжни да не използват нецензурни , профанизирани или груби езикови изрази.

      ІV.     Отношения с конкуренцията.

1. Дружеството постъпва в конкурентно съревнование , но честно.

2. Дружеството не вреди на репутацията на конкурентите нито пряко , нито косвено.

3. Дружеството , неговите служители и сътрудници не трябва да се стремят към получаване на секретна информация за конкурентите по нечестен начин.

      V.     Спазване на нормите.

1. Спазването на етичния кодекс на дружеството е задължително условие при изпълнението на дейностите на дружеството.

2. За служителите и външните сътрудници етичния кодекс е валиден от деня на сключване на договора с дружеството.

image
image
image
image

Офис гр. Враца

бул. Христо Ботев №69

Навигация

This will close in 0 seconds

Офис гр. София

бул. Стефан Стамболов №2

Навигация

This will close in 0 seconds

Офис 1 гр. Варна

бул. „Мария Луиза“ № 21-21А

Навигация

This will close in 0 seconds

Офис 2 гр. Варна

бул. „Владислав Варненчик“ № 53-55

Навигация

This will close in 0 seconds

Офис 3 гр. Варна

ул. „Д-р Пискюлиев“ № 30

Навигация

This will close in 0 seconds