„Тотал Финанс Сервисез България“ ЕООД е една от най-бързо развиващите се компании за професионално финансово-кредитно консултиране, съдействие и договаряне на всички видове кредити в интерес и полза на клиента.  С финансови услуги се занимаваме от 2009 година, когато започнахме да помагаме на нашите клиенти да решат финансовите си проблеми, с най-подходящите за тях кредитни продукти.  Екипът на компанията е сформиран от професионалисти, за които най-важното е коректност и максимална финансова изгода за клиентите, при пълна конфиденциалност и защитеност на информацията, и лоялност към клиента.


Мисия и визия:

  • Да подсигурим уникална за българския пазар финансова услуга
  • Нашите клиенти получават отношение и разбиране във всеки един момент
  • Нашият екип изготвя персонален анализ за всеки клиент и му предлага индивидуални решения
  • Всеки клиент получава финансов съвет, коя оферта е най- подходяща за него
  • Ние започваме от там, където другите спират

Етичен кодекс на дружеството

      І.      Преамбюл

Етичният кодекс на дружеството „Тотал финанс сервисез България” ЕООД (нататък само дружество) определя принципите на поведение на дружеството по отношение на неговите служители, външни съдружници и външна среда.

Освен това , той определя желаните принципи на поведение на служителите си и на трети лица, които сътрудничат с дружеството въз основа на Граждански договор за финансов консултант (нататък само външни сътрудници).

Дружеството  „Тотал финанс сервисез България.” ЕООД при всички свои дейности съблюдава съвкупността от основни ценности и утвърдени от практиката бизнес подходи.

Дружеството осъзнава своите ангажименти към всички субекти, с които влиза в контакт: към едноличния собственик , служителите, клиентите, външните сътрудници, доставчиците , конкурентите и широката общественост.

Репутацията на дружеството и доверието на всички заинтересовани са част от най- важните предимства, с които разполага . Тяхното опазване е сред основните задачи на дружеството.

При всички свои дейности дружеството изисква от служителите и  външните сътрудници зачитането на етичните стандарти описани в настоящия кодекс.

Дружеството зачита добрия тон и правилата на икономическото съревнование.  

Счетоводното приключване на дружеството е вярно , точно и навременно.

      ІІ.    Принципи на поведение при търговските контакти.

1. Служителите и външните сътрудници , работещи в дружеството въз основа на трудов договор или Гарждански договор за финансов консултант , трябва да изпълняват работата си честно , в съответствие с правния ред на Република България.

2. Служителите и външните сътрудници на дружеството са длъжни да се ръководят от  вътрешните норми на дружеството „Тотал финанс сервисез България” ЕООД.

3. Служителите и външните сътрудници трябва правилно и добросъвестно да представляват дружеството:

  • Служителите и външните сътрудници трябва да постъпват винаги така , че да не навредят на дружеството и неговото добро име.
  • Служителите и външните сътрудници трябва да пазят собствеността на дружеството и да я използват само за бизнес дейността на дружеството.
  • Служителите и външните сътрудници са длъжни да се пазят от измамническо поведение и съучастие в измамническо поведение.

4. Корупционни практики от какъвто и да е характер са недопустими. Служителите и външните сътрудници не трябва да приемат или провокират даването на каквито и да е нерегламентирани материални и нематериални облаги с оглед на извършването на дейността си за „Тотал финанс сервисез България.” ЕООД. Така също , те не трябва да предоставят подобни облаги на клиенти или длуги лица, които биха могли да предизвикат усещане или очакване за личен ангажимент.

5. Всяка информация , която служителите или външните сътрудници на дружеството, получат във връзка с работата си в дружеството , не може да бъде използвана за лично облагодетелстване или за други цели, освен тези , за които е била предназначена.. Това тяхно задължение продължава и след приключване на договорните правоотношения с дружеството. Техните действия трябва да бъдат съобразени с изискванията на българското законодателство и в частност със закона за защита на личните данни.. При комуникация с трети лица те трябва да подхождат с максимално внимание и да не съобщават нищо, което би могло да доведе до нарушение на този кодекс.

      ІІІ.       Принципи на поведение на търговската мрежа при работа с клиенти на дружеството и с трети лица.

1. При работа с клиенти служителите и външните сътрудници са длъжни да се държат по начин, който да е в съответствие с действащото законодателство.

2. Служителите и външните сътрудници трябва да прилагат учтив , коректен и безпристрастен подход към всички клиенти, да водят преговорите без каквито и да е предубеждения, произтичащи от лични мотиви.

3. Служителите и външните сътрудници трябва да предоставят на клиентите пълна, вярна, неизкривена и разбираема информация, свързана с предлаганите услуги на дружеството.

4. Служителите и външните сътрудници са длъжни да не използват нецензурни , профанизирани или груби езикови изрази.

      ІV.     Отношения с конкуренцията.

1. Дружеството постъпва в конкурентно съревнование , но честно.

2. Дружеството не вреди на репутацията на конкурентите нито пряко , нито косвено.

3. Дружеството , неговите служители и сътрудници не трябва да се стремят към получаване на секретна информация за конкурентите по нечестен начин.

      V.     Спазване на нормите.

1. Спазването на етичния кодекс на дружеството е задължително условие при изпълнението на дейностите на дружеството.

2. За служителите и външните сътрудници етичния кодекс е валиден от деня на сключване на договора с дружеството.

image
image
image
image